•  

  BANACOTT

  ผ้าทอจากเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติด้วยกี่กระทบ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติจากเส้นใยกล้วยที่ได้จากกาบต้นกล้วย

 •  

  BANACOTT

  ผ้าทอจากเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติด้วยกี่กระทบ

ผ้าทอใยกล้วย

 

ผ้าทอจากเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติด้วยกี่กระทบ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติจากเส้นใยกล้วยที่ได้จากกาบต้นกล้วย นอกเหนือจากใช้ประโยชน์จากผลและใบกล้วย โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนของลำต้นกล้วยซึ่งแทบจะไม่มีมูลค่ามาพัฒนาให้เป็นงานหัตถกรรมสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

จุดเด่น

 1. เป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนของลำต้นกล้วยซึ่งแทบจะไม่มีมูลค่ามาพัฒนาให้เป็นงานหัตถกรรม
 2. ทอจากเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

นักวิจัย รศ.เอนก ชิตเกษร และ รศ.พรรณนุช ชัยปินชนะ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดภาคเหนือ

 

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

• การปรับเปลี่ยนเส้นใยจากฝ้ายเป็นเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ
• การเพิ่มมูลค่าเส้นใยกล้วย
• การออกแบบผลิตภัณฑ์